Privacyreglement De Schoonmaak Cooperatie

HOOFDSTUK 1 DEFINITIES EN REIKWIJDTE

Artikel 1: Definities

In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegeven verstaan onder:

 • Het reglement: dit reglement inclusief de bijlagen;
 • Het CBP: het College Bescherming Persoonsgegevens als bedoeld in art. 51 Wbp;
 • De Schoonmaak Coöperatie: de Coöperatie (Ieerwerkbedrijf);
 • Het bestuur van De Schoonmaak Coöperatie: het orgaan belast met het bestuur van de coöperatie
 • Medewerker van De Schoonmaak Coöperatie: een persoon die gedetacheerd is vanuit een van de moederbedrijven (De Diamant-groep (SW-bedrijf Tilburg), Weener groep (SW-bedrijf Den Bosch), en de WSD-Groep (SW-bedrijf Boxtel)) naar De Schoonmaak Cobperatie
 • Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 • Bestand: elk, al dan niet geautomatiseerd, gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • Verantwoordelijke: het bestuur van De Schoonmaak Coöperatie onder wiens verantwoordelijkheid de verwerking van persoonsgegevens valt.
 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • Beheerder: De Schoonmaak Coöperatie die belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens, voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;
 • Gebruiker: degene die geautoriseerd is gegevens in de persoonsregistratie te raadplegen, in of uit te voeren, dan wei te muteren, Medewerkers van (gedetacheerd naar) De Schoonmaak Coöperatie zijn gebruiker van de persoonsgegevens, indien en het voor zover toegang tot de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden en zij daartoe geautoriseerd zijn.
 • Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de beheerder, de gebruiker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken, Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;

Artikel 2: Reikwijdte

 1. Dit reglement is van toepassing op aile geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens van medewerkers van De Schoonmaak Cooperatie
 2. Dit reglement is voorts van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

HOOFDSTUK 2 VERANTWOORDELlJKHEID EN BEHEER

Artikel 3: Verantwoordelijkheden en beheer

 1. Door de verantwoordelijke worden de nodige maatregelen getroffen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.
 2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 3. Het bestuur ziet er op toe dat de verwerkingen van de persoonsgegevens in overeenstemming met deze regeling en de daaronder liggende protocollen en werkinstructies worden uitgevoerd.

Artikel 4: Rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens

 1. De door de verantwoordelijke en/of de beheerder aangewezen gebruikers hebben, met het oog op de dagelijkse zorg voor het goed functioneren van de verwerkingen, rechtstreeks toegang tot persoonsgegevens.
 2. Anderen dan zojuist genoemde personen hebben slechts toegang, indien een wettelijk voorschrift De Schoonmaak Coöperatie verplicht tot het verlenen van toegang.
 3.  De personen, bedoeld in het eerste lid, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

HOOFDSTUK 3 DOELBINDING EN RECHTMATIGHEID

Artikel 5: Rechtmatigheid

Persoonsgegevens dienen in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt te worden.

Artikel 6: Wettelijke grondslag van de verwerking

De rechtmatige grondslag voor de verwerkingen is gelegen in:
a. de uitvoering van de arbeidsovereenkomst waarbij de betrokkene partij is;
b. het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke;
c. een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke;
d. een vitaal belang van de betrokkene dan wei - uitsluitend indien a, b, c of d niet van toepassing is;
e. de ondubbelzinnige toestemming die de betrokkene heeft verleend.

Artikel 7: Doeleinden

De doelstelling van de verwerking is het vastleggen van de persoonsgegevens voor zover die voor De Schoonmaak Coöperatie noodzakelijk zijn voor:
a. een juiste uitvoering van rechtspositionele regelingen;
b. het voeren van verantwoord personeelsbeleid en -beheer;
c. het uitvoeren en toepassen van regelgeving, projecten en opdrachten in het kader van reïntegratie en gesubsidieerde arbeid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
d. het nakomen van verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomst(en) met opdrachtgevers;
e. het bewaken van de veiligheid
f. het voldoen aan overige (wettelijke) verplichtingen.

HOOFDSTUK 4 BETROKKENEN

Artikel 8: Categorieen van betrokkenen

Er kunnen persoonsgegevens verwerkt worden van:
a. Medewerkers van De Schoonmaak Coöperatie;
b. Gezinsleden en/of relatiepartners van de onder a genoemde personen.

HOOFDSTUK 5 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Artikel 9: Verkrijging en verwerking van persoonsgegevens

 1. Bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 16 tot en met 23 van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Het verwerken van persoonsgegevens dient, gelet op de doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn. Bovendien dienen de verwerkte  persoonsgegevens juist en nauwkeurig te zijn.
 3. De persoonsgegevens van de hiervoor genoemde betrokkenen worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze voor de in artikel 7 genoemde doeleinden verzameld.
 4. De persoonsgegevens worden bij voorkeur verkregen bij de betrokkene zelf.
 5. Persoonsgegevens worden niet verzameld bij derden zonder de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.

Artikel 10: Verdere verwerking van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens mogen verder worden verwerkt wanneer dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is of geschiedt met de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.
 2. De persoonsgegevens worden na het verzamelen ervan slechts verder verwerkt op een wijze die behoorlijk, zorgvuldig en verenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

HOOFDSTUK 6 VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Artikel 11: Verstrekking van persoonsgegevens

 1. Gegevens kunnen verstrekt worden voor zover dit noodzakelijk wordt geacht in verband met de doeleinden en de grondslag van de verwerking;
 2. Persoonsgegevens kunnen slechts aan derden verstrekt worden indien:
  a. de betrokkene zijn ondubbelzinnige schriftelijke toestemming heeft gegeven (deze toestemming kan te allen tijde schriftelijk worden ingetrokken); of
  b. de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst; of
  c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is; of
  d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene; of
  e. de gegevensverstrekking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wei het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt; of
  f. de gegevensverstrekking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
 3. Van aile verzoeken om verstrekking van gegevens aan derden en de besluitvorming daaromtrent, wordt aantekening gemaakt in het dossier.
 4. Verstrekking van gegevens blijft achterwege voor zover op grond van een wettelijk voorschrift geheimhouding is geboden. 

HOOFSTUK 7: VERPLICHTING VAN DE VERANTWOORDELlJKE

Artikel 12: Informatieplicht

 1. Indien de verantwoordelijke persoonsgegevens verkrijgt bij de betrokkene zelf, deelt hij de betrokkene voor het moment van verkrijging zijn identiteit alsmede het doel van de verwerking mee, tenzij de betrokkene hiervan reeds op de hoogte is.
 2. Indien de verantwoordelijke persoonsgegevens verkrijgt van een derde of door observatie van de betrokkene, deelt de verantwoordelijke de betrokkene op het moment van vastlegging of uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan een derde, zijn identiteit mee alsmede het doel van de verwerking.
 3. De verantwoordelijke behoeft deze informatie niet aan de betrokkene mee te delen, als dat onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat gevallegt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.
 4. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan gemaakt wordt, nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

HOOFDSTUK 8 RECHTEN VAN BETROKKENEN

Artikel 13: Aigemeen

 1. ledere betrokkene heeft recht op informatie, inzage en correctie alsmede recht van verzet, zoals geformuleerd in de volgende artikelen.
 2. Het verzoek tot uitoefening van een van deze rechten kan gericht worden aan de verantwoordelijke of de beheerder. In dit hoofdstuk dient overal waar verantwoordelijke staat ook beheerder gelezen te worden.
 3. Het uitoefenen van deze rechten kan in werktijd geschieden.
 4. Aan het uitoefenen van deze rechten zijn voor de betrokkene geen kosten verbonden.
 5. Betrokkenen kunnen zich bij het uitoefenen van hun rechten laten bijstaan.
 6. De verantwoordelijke wijst betrokkenen op de mogelijkheden van rechtsbescherming en toezicht en op de rol daarin van het CSP.

Artikel 14: Recht op informatie

De verantwoordelijke informeert de betrokkene op diens verzoek tijdig en volledig over de doelen waarvoor en de manieren waarop persoonsgegevens van hem worden verwerkt, over de regels die daarvoor gelden, over de rechten die de betrokkene ten aanzien daarvan heeft en hoe hij die kan uitoefenen. Daarbij wordt de betrokkene ook geïnformeerd over de plaats waar dit reglement kan worden ingezien dan wei opgevraagd.

Artikel 15: Recht op inzage

 1. Een betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die over hem zijn of worden verwerkt.
 2. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het in het eerste lid genoemde verzoek schriftelijk of, dan wei in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
 3. De verantwoordelijke dient de identiteit van de verzoeker deugdelijk vast te stellen.
 4. Naar aanleiding van het verzoek deelt de verantwoordelijke mee of er persoonsgegevens van de verzoeker worden verwerkt. Aan de betrokkene wordt een volledig schriftelijk overzicht verschaft van de hem/haar betreffende persoonsgegevens die worden verwerkt.
 5. De verantwoordelijke verstrekt in ieder geval de volgende gegevens:
  a. de doel of de doelen van de gegevensverwerking;
  b. de gegevens of categorieen van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft;
  c. de ontvanger of categorieen van ontvangers van de gegevens;
  d. de herkomst van de gegevens;
  e. indien de verzoeker dat wenst, verstrekt de verantwoordelijke tevens informatie over de systematiek van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
 6. Slechts in geval van een gewichtig belang aan de zijde van de verzoeker, voldoet de verantwoordelijke aan dit verzoek in een andere dan schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast.
 7. De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek te voldoen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:
  a. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
  b. gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de verantwoordelijke daaronder begrepen.
 8. Inzage vindt altijd plaats onder begeleiding, zo nodig kan toelichting worden gegeven.
 9. Aile originele bescheiden blijven in het bezit van De Schoonmaak Cobperatie.
 10. Indien de betrokkene niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, dan treedt een andere persoon als zijn gemachtigde op, zijnde:
  a. de curator of mentor indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld; of
  b. de persoonlijke gemachtigde, bijvoorbeeld de partner of een familielid; of
  c. een gemachtigde die een advocaat is of een arts, indien er een gewichtige reden is gelegen in de vrees voor schade aan de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de betrokkene.
 11. Van aile verzoeken om inzage en de besluitvorming daaromtrent, wordt aantekening gemaakt in het dossier.
 12. Het recht op inzage geldt voor aile verwerkingen van persoonsgegevens binnen De Schoonmaak Coöperatie.
 13. Binnen zes weken na ontvangst van een schriftelijke beslissing van een weigering van een verzoek zoals bedoeld in lid 1, kan de betrokkene binnen zes weken na ontvangst van de beslissing een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van De Schoonmaak Coöperatie.

Artikel 16: Recht op afschrift

 1. Bij toestemming tot inzage kan de betrokkene, indien hij dit wenst, kopieen laten maken van de aanwezige stukken.
 2. Bij het verstrekken van afschriften wordt op het document aangegeven dat het om een kopie gaat.
 3. De verantwoordelijke is gerechtigd voor de verstrekking boven de 100 bladzijden maximaal de kostprijs in rekening te brengen.
 4. Van aile verzoeken om afschrift en de besluitvorming daaromtrent, wordt aantekening gemaakt in het dossier.

Artikel 17: Recht op correctie

 1. De betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger kan, na inzage in de hem betreffende persoonsgegevens op grond artikel 16 van dit reglement, de verantwoordelijke schriftelijk verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig, bovenmatig of niet ter zake dienend zijn, dan wei anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
 2. De uitoefening van het correctierecht is gebonden aan de volgende procedure:
  a. het indienen van een verzoek tot correctie geschiedt schriftelijk bij de verantwoordelijke met opgave van de aan te brengen wijzigingen al dan niet onder overlegging van de vereiste bewijsstukken;
  b. de verantwoordelijke onderzoekt de juistheid van de gegevens en zorgt voor verdere behandeling van het verzoek;
  c. de verantwoordelijke bericht de verzoeker zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of en in hoeverre hij aan het verzoek voldoet;
  d. als de verantwoordelijke beslist dat het verzoek tot correctie terecht is, draagt hij er zorg voor dat de beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand, wordt verricht;
  e. indien de verantwoordelijke van mening is, dat er geen aanleiding bestaat de opgenomen persoonsgegevens te corrigeren, deelt hij dit conform het gestelde onder c met redenen omkleed schriftelijk aan verzoeker mee;
 3. De verantwoordelijke informeert in geval van verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming derden daarover en verzekert zich ervan dat die derden hun bestanden dienovereenkomstig aanpassen. De verantwoordelijke dee It de verzoeker mee aan welke derden hij die informatie heeft verstrekt.
 4. Binnen zes weken na ontvangst van een schriftelijke beslissing van een weigering van een verzoek als bedoeld in lid 1 en tweede lid onderdeel e, kan de betrokkene binnen zes weken na ontvangst van de beslissing een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van De Schoonmaak Coöperatie.

Artikel 18: Recht van verzet

 1. Indien de grondslag voor een bepaalde verwerking is gelegen in het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke, kan de betrokkene bij de verantwoordelijke te allen tijde bezwaar aantekenen tegen die verwerking in verband met aanwezige bijzondere persoonlijke omstandigheden.
 2. Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordeelt de verantwoordelijke of het verzet gerechtvaardigd is.
 3. De verantwoordelijke beeindigt de verwerking terstond, indien de verantwoordelijke het verzet gerechtvaardigd acht. Verzet tegen de verwerking voor commerciele of charitatieve doe len is altijd gerechtvaardigd.
 4. Binnen zes weken na ontvangst van een schriftelijke beslissing van een weigering van een verzoek als bedoeld in lid 1 kan de betrokkene een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van De Schoonmaak Coöperatie. 

HOOFDSTUK 9 BEWARING EN BEVEILIGING

Artikel19 Bewaring

 1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verder worden verwerkt.
 2. Persoonsgegevens die niet langer voor het doel noodzakelijk zijn worden zo spoedig mogelijk verwijderd.
 3. Na beeindiging van het dienstverband of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de verantwoordelijke, worden de gegevens nog maximaal twee jaar bewaard.
 4. In sommige gevallen is het toegestaan gegevens langer te bewaren dan de bovengenoemde termijn, namelijk wanneer dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke bewaarplicht. De Archiefwet voorziet in een bewaarplicht voor archiefbescheiden van de overheid. De in de 'Werkwijzer Persoonsarchief' geldende bewaartermijnen gaan boven de in het Vrijstellingsbesluit genoemde termijnen.
 5. Indien de bewaartermijn is verstreken worden de betreffende persoonsgegevens geanonimiseerd, verwijderd of vernietigd, zulks binnen een termijn van een jaar.

Artikel 20 Beveiliging

 1. De verantwoordelijke draagt de zorg voor het aanleggen van passende en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Gelijke plicht ligt op de gebruikers ten aanzien van het door hen te gebruiken geheel of gedeelte van de systemen.
 2. De beveiligingsmaatregelen dienen vastgelegd te worden in een beveiligingsprocedure of beveiligingsplan.

HOOFDSTUK10BEZWAAR

Artikel 21: Bezwaarschriftenprocedure

 1. Schriftelijke beslissingen in het kader van art. 15, art. 17, art. 18 van dit reglement zijn aan te merken als besluiten in de zin van de Aigemene wet bestuursrecht.
 2. Tegen beslissingen als bedoeld in het eerste lid kan de betrokkene binnen zes weken na ontvangst van de beslissing bezwaar maken door een bezwaarschrift te richten aan het Bestuur van De Schoonmaak Coöperatie.
 3. Indien de bezwaarschriftencommissie oordeelt dat het bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond is, beslist de bezwaarschriftencommissie om
  a. het verzoek van betrokkene alsnog geheel of gedeeltelijk te honoreren, indien de klacht zich richt tegen een beslissing als bedoeld in art. 15 of 17 van dit reglement;
  b. het verzet van betrokkene alsnog te honoreren, indien de klacht zich richt tegen een beslissing als bedoeld in art. 18 van dit reglement;
 4. Indien betrokkene tegen een beslissing van de in lid 1 genoemde artikelen bezwaar kan maken, staat hem niet tevens de mogelijkheid ter beschikking een klacht in te dienen.

HOOFDSTUK 11 SANCTIES

Artikel 22: Sancties

Overtreding van dit reglement en de hierop gebaseerde protocollen wordt gezien als plichtsverzuim en kan voor medewerkers van De Schoonmaak Coöperatie resulteren in:
a. disciplinaire maatregelen.
b. maatregelen waardoor personen al dan niet tijdelijk geen beschikking meer hebben over (een deer van) de kantoorfaciliteiten;
c. beeindiging van het verrichten van de werkzaamheden door deze persoon voor De Schoonmaak Coöperatie.

HOOFDSTUK 12 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 23: Scholing

De verantwoordelijke draagt zorg voor een regelmatige scholing van de beheerders en de gebruikers om te verzekeren dat ze de processen van persoonsgegevensverwerking, de daarvoor geldende regels en hun eigen rol daarin begrijpen.

Artikel 24: Melding

De verantwoordelijke draagt zorg voor de noodzakelijke melding van de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens bij het CBP, als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 25: Toezicht op de naleving

Het CBP is op grond van de wet bevoegd toe te zien op de naleving van de in dit reglement krachtens de wet opgenomen bepalingen.

HOOFDSTUK 13 SLOTBEPALINGEN

Artikel 26: Hardheidsclausule

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel, beslist de verantwoordelijke.

Artikel 27: Vaststelling en wijziging van dit reglement

 1. Vaststelling van dit reglement geschiedt door het bestuur van De Schoonmaak Coöperatie.
 2. Wijzigingen in het doel van de verwerkingen en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit reglement.
 3. Frequent voorkomende onvoorziene omstandigheden dienen te leiden tot aanvulling van dit reglement.  

Artikel 28: Openbaarmaking en inwerkingtreding

 1. Dit reglement kan worden aangehaald als 'Algemeen privacyreglement De Schoonmaak Coöperatie'
 2. Dit reglement treedt in werking op de datum van vaststelling.

 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur De Schoonmaak Coöperatie in het MToverleg van 27 november 2013.

Aigemeen Directeur
De Schoonmaak Coöperatie